Fitjar miljøsentral

Opningstider

 • Måndag: 10.00–18.00

Offentlege høgtidsdagar, heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentralen

Levering:

Inntil 1m3: kr 100
Inntil 2m3: kr 200
Inntil 4m3: kr 400
Inntil 6m3: kr 600
Hageavfall: Gratis

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

Kjøp

Kompostjord: kr 450 (pr kubikk / pr tonn)
Kompost i sekk: kr 10

Kundar kan bli avviste og bedt om å komme att dersom ein kjem med: Avfall som ikkje er pakka rett (t.d eternitt som skal pakkast i tett plast og teipast igjen) Svarte sekker Kvitevarer med mat i Motorar som ikkje er miljøsanerte (tappa for vesker)

PRIVATKUNDAR:
Dette kan leverast «kostnadsfritt» på miljøsentralen:
(Gjeld berre privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke
 • Bildekk utan felg
 • Hageavfall

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

NÆRINGSKUNDAR:
Dersom du skal kjøpe kompostjord og plenblanding kan gjerast i Svartasmoget, Fitjar.

Prisar, næringskundar (vekt*):

Avf. Sorteringsrampe                                         kr  1 800,00 per tonn

Prisar, næringskundar (utan vekt**):

Avfall levert på sorteringsrampe                          kr 306 per m3 (sjølvsortert)

*Bømlo, Heiane, Kvinnherad og Fitjar
**Sveio, Tysnes og Austevoll

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

AVFALL SIM IKKJE TEK I MOT:

 • Ugjennomsiktige sekker med avfall
 • Lange PVC/plastrøyr over 2 m
 • Garn og not som ikkje får plass i ein samanknytt/teipa bærepose
 • Kjøleskap eller frysera med matavfall
 • Farleg avfall over 1500 kg per år per avfallsbesittar
 • Store mengder næringsavfall
 • Sprengstoff – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (usikker- ta kontakt med politiet)
 • Ammunisjon og våpen – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (usikker- ta kontakt med politiet)
 • Fyrverkeri – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare
 • Naudrakettar og naudbluss – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (t.d OMR på Karmøy)
 • Naudpeileutstyr og redningsflåtar m/sprengladning – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (t.d Båtutstyr Karmøy)
 • Airbag til bil – kan leverast til bilopphoggar eller bilverkstad
 • Motorar som ikkje er miljøsanserte – (tappa for oljer og andre væsker) kan leverast til godkjent mottak
 • Kunstgrasbanar – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Eternitt som ikkje er forsvarleg pakka – skal pakkast i tett plast og teipast godt. Mengder over 1500 kg må leverast til Svartasmoget, Fitjar
 • Dekk til lastebilar/traktorar etc. – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Skytematter – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Tau, hageslangar og trosser over 1 m – (kan kappast i 1 m lengde, eller stripsast med 3 stk solide strips i bunt og leggjast i bærepose.
 • Slakteavfall – kan leverast til private avfallsmottak (t.d Biosirk som hentar slikt mot betaling)
 • Landbruksplast – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Smittefarleg avfall – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Medisinsk avfall – kan leverast til apotek
 • Radioaktivt avfall – kontakt Norsk Strålevern

Ein gjer merksam på at SIM berre har løyve til å ta i mot 1500 kg farleg avfall per avfallsbesittar, per år. 

Salsprodukt

ProduktBeskrivelsePris
Kompostbingen KompostBjørn– Volum 235 liter. Bingen er 1. meter høg
– Høver for husstandar på 3 – 5 personar
– Greip, innerlok og ein pose strø er inkludert
Pris: 5500,-
Strø til kompostbingar– Framstillt av nåletrebark
– Kjem i sekker på 50 liter
– Hjelper komoposteringsprosessen i gang
– Dempar lukt og sikrar rett fuktinnhald
– Prisen er per. sekk
Pris: 170,-
Ekstrasekk– Kan setjast ut i lag med restavfallsdunken
– Kan kjøpast på miljøsentralen
– Prisen er per. sekk
Pris: 56,-
Kjøkenspann til bioavfall– Volum 6 liter
– Til matavfall
– Nye abonnentar får spannet gratis
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 35,-
Papirposar til kjøkenspann– Kan kastast i biobunk/kompostbinge
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentral
– Vert leverte i buntar på 50, prisen er per. bunt. Frakt kjem i tillegg
Pris: 30,-
Bioposar (til kjøkenspann)– Posar av maisstivelse
– Til kjøkenspannet
– Kan kastast i biodunk/kompostbinge
– Vert leverte i rullar på 20. Prisen er per rull.
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 20,-
Biposar (til biodunk)– Volum 140 liter
– Enklare reinhald. Mindre problem med fluge/makk
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentralen
Pris: 60,-
Miljøsentralsekken, blanke sekker (1 rull à 10 sekker)- Volum 120 literPris: 45,-

Slik finn du fram på miljøsentralen

For at sorteringsjobben på miljøsentralen skal gå lettare, er det lurt å tenkja på korleis du lastar bilen/hengaren før du kjører. I grafikken under kan du sjå korleis miljøsentralen er er lagt opp. Hald musepeikaren over dei grøne prikkane. (Oppsettet er retningsgjevande, avvik kan forekomma)

Rekkjefølgje på avfallet

 • 1Bildekk
 • 2Impregnert trevirke
 • 3Metall
 • 4Papir / papp
 • 5Restavfall
 • 6Trevirke
 • 7Restavfall
 • 8Farleg avfall
 • 9EE-avfall
 • 10Glas og metallemballasje