EE-avfall/Farleg avfall

ORDNING: Bringeordning.

Skal leverast ved ein av SIM sine miljøsentralar.
*EE-avfall kan du i tillegg levera kostnadsfritt til butikkar som sel tilsvarande produkt

Farleg avfall og EE-avfall er avfall som ikkje kan handsamast saman med anna avfall, på grunn av faren for forureining eller skade på menneske eller dyr.

JATAKK

  • Produkt som brukar straum eller batteri, vert omtalte som EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)*
  • Er du i tvil om avfallet inneheld farlege stoff, leverer du det som om det skulle vera farleg avfall.
  • Produkt/behaldera som innehald gass under trykk