Koronainformasjon frå SIM Les meir

Abonnenten sine plikter

  • Abonnenten skal syta for at anlegga som skal tømmast er lett tilgjengelege for slamtømmebilen.
  • Abonnenten må grava fram alle lok som ikkje ligg oppe i dagen, og evt. fjerna snø og is.
  • Slamavskiljaren skal påførast merkelapp med gards- og bruksnummer, gjerne i ein pose. Avskiljaren bør òg merkjast med ein pinne e.l., slik at renovatøren lett kan finna fram.
  • Dersom abonnenten nektar renovatøren å koma til slamavskiljaren eller den tette tanken, vert tømminga rekna for utført og abonnenten må betala for tilbodet.
  • Renovatøren har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedomen for å få gjennomført tømminga. Han har òg løyve frå kommunen til å levera vatn frå slambilen til kommunale kloakkummar.
  • Renovatøren er ansvarleg for skade på gjerde, veg m.m. som følgjer av tømminga.