Prisar ved levering til miljøsentral

Restavfall og sorterbart avfall:

1m3 kr 100
2m3: kr 200
4m3: kr 400
6m3: kr 600

Hageavfall

Biltilhengjar: kr Gratis
Traktor/ lastebil: kr Gratis
Kompostjord: kr 450 (pr kubikk / pr tonn)
Kompost i sekk: kr 10

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

PRIVATKUNDAR:
Dette kan leverast «kostnadsfritt» på miljøsentralen:
(Gjeld berre privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke
 • Bildekk utan felg
 • Hageavfall

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

NÆRINGSKUNDAR:
Dersom du skal kjøpe kompostjord og plenblanding kan det gjerast i Svartasmoget, Fitjar.

Prisar, næringskundar (vekt*):

Avf. sorteringsrampe                                         kr  1 800,00 per tonn

Prisar, næringskundar (utan vekt**):

Avfall levert på sorteringsrampe                          kr 306 per m3 (sjølvsortert)

*Bømlo, Heiane, Kvinnherad og Fitjar
**Sveio, Tysnes og Austevoll

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden må på førehand ha fylt ut deklarasjonsskjema.

AVFALL SIM IKKJE TEK I MOT:

 • Ugjennomsiktige sekker med avfall
 • Lange PVC/plastrøyr over 2 m
 • Garn og not som ikkje får plass i ein samanknytt/teipa bærepose
 • Kjøleskap eller frysera med matavfall
 • Farleg avfall over 1500 kg per år per avfallsbesittar
 • Store mengder næringsavfall
 • Sprengstoff – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (usikker- ta kontakt med politiet)
 • Ammunisjon og våpen – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (usikker- ta kontakt med politiet)
 • Fyrverkeri – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare
 • Naudrakettar og naudbluss – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (t.d OMR på Karmøy)
 • Naudpeileutstyr og redningsflåtar m/sprengladning – kan leverast til leverandørar som sel tilsvarande vare (t.d Båtutstyr Karmøy)
 • Airbag til bil – kan leverast til bilopphoggar eller bilverkstad
 • Motorar som ikkje er miljøsanserte – (tappa for oljer og andre væsker) kan leverast til godkjent mottak
 • Kunstgrasbanar – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Eternitt som ikkje er forsvarleg pakka – skal pakkast i tett plast og teipast godt.
 • Dekk til lastebilar/traktorar etc. – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Skytematter – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Tau, hageslangar og trosser over 1 m – (kan kappast i 1 m lengde, eller stripsast med 3 stk solide strips i bunt og leggjast i bærepose.
 • Slakteavfall – kan leverast til private avfallsmottak (t.d Biosirk som hentar slikt mot betaling)
 • Landbruksplast – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Smittefarleg avfall – kan leverast til private avfallsmottak (t.d RagnSells)
 • Medisinsk avfall – kan leverast til apotek
 • Radioaktivt avfall – kontakt Norsk Strålevern

Ein gjer merksam på at SIM berre har løyve til å ta i mot 1500 kg farleg avfall per avfallsbesittar, per år.