Omlastehall

SIM har omlastehall på Heiane, i Stord. Der vert restavfall, papir og trevirke lasta om for vidare transport til gjenvinning ved andre anlegg. Anten som materialgjenvinning eller til energigjenvinning.

SIM sin omlastehall