Viktig å vita om slamtanken

Du er sjølv ansvarleg for eige privat anlegg, og for å fylgja krav til reinsing.

Det er viktig å tømma slamtanken ofte nok, slik at avløpsvatnet ikkje får renna over og skapa ureining. Etter forskriftene skal slamtankar for hus tømmast minimum annakvart år, og minimum fjerdekvart år for hytter. I praksis kan intervallet variera med opptil fire månader på kvar side.

Dette skjer i tanken

Avløpsvatnet renn sakte gjennom slam­tanken. Dermed får tunge partiklar tid til å søkkja til botnen, medan lette partiklar og feitt flyt til overflata. For å auka denne effekten­, og motverka støytvis medriving av slam mot utløpet når t.d oppvask­maskin, vaskemaskin, dusj og do er i bruk samstundes­, er kummen delt i fleire kammer med gjennomløp i ulik høgd.

Miljøfordelar

Slamtanken samlar opp partiklar i avløps­vatnet slik at dei ikkje får komma ut i bekker og vatn, eller får tetta infiltrasjonsgrøfta dersom ein har ei slik.

Ved regelmessig tømming av slamtanken kan ein oppnå følgjande reinseeffekt:

  • Organiske stoff 20–30 %
  • Fosfor 5–10 %
  • Nitrogen ca. 5 %

Dei som har infiltrasjonsgrøft i tillegg til tanken vil oppnå endå betre reinseeffekt.

Prinsippet i ein slamtank med tre kammer

Slamtanken bør vera så stor at avløpsvatnet brukar fleire døgn på gjennom­løpet, men minst 9-10 timar. Dermed får tunge partiklar tid til å søkkja til botnen. Vanleg tankvolum er 4 m3 (3 + 0,5 + 0,5).
Etter kvart som slammet hopar seg opp på botnen av tanken, vert det mindre­ plass til nytt avløpsvatn. Vatnet får dermed kortare tid i tanken. Som følgje av dette vert færre partiklar avsette i tanken og meir slam ført mot utløpet. Resultatet er at utløpsvatnet vert meir ureint.
Når tanken er full, er reinseeffekten lik null og tanken må tømmast.