Avfalls-symbol

Nasjonalt er det no lansert eit nytt, felles merkesystem for sortering og gjenvinning. Mange kommunar og verksemder har allereie teke dei nye merkene i bruk.

Tydelegare og felles symbolbruk har vore etterlyst og er eit viktig grep for å gjera det lettare for alle å sortere rett. Tidlegare har det vore opp til kvar enkelt kommune å ta stilling til kva fargar ein skal nytte i kommunikasjonen til innbyggjarane, med det resultatet at ein har ulike fargar på merkene i heile landet, og på emballasje. Den nye ordninga legg opp til at forbrukar skal kunne kjenne att merkene for kjeldesortering anten det er heime, på jobb, i det offentlege rom, på miljøsentralen eller på emballasje.Felles farge- og symbolbruk nasjonalt er eit konkret tiltak som vil bidra til å nå måla om auka materialgjenvinning

SIM-merking

For innbyggjarane i SIM sitt område vil dette bety ei gradvis tilnærming til den nye ordninga. Ein vil fyrst ta i bruk dei nye symbola i trykksaker og på digitale flater. Etter kvart vil ein innføre det på miljøsentralane.

Alle symbol